Połączenie KCI z Gremi Inwestycje

Zarejestrowanie połączenia KCI S.A. z Gremi Inwestycje S.A..
Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego spółki KCI S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 marca 2016 r.
Zatwierdzenie Aneksu nr 1 do Memorandum informacyjnego KCI S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz „GREMI INWESTYCJE” S.A..
sporządzone w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 168.289.088 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
Termin udostępnienia Memorandum informacyjnego KCI S.A. do publicznej wiadomości.
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz „GREMI INWESTYCJE” S.A. / Zwołanie
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zatwierdzenie Memorandum informacyjnego KCI S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego
Złożenie wniosku o zatwierdzenie memorandum informacyjnego.
Sprawozdanie Zarządu KCI S.A. uzasadniające połączenie KCI S.A. jako Spółki Przejmującej oraz Gremi Media S.A. jako Spółki Przejmowanej oraz Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania Planu połączenia Spółek. 
Spełnienie się warunku określonego w Planie Połączenia KCI S.A. z Gremi Media S.A. 
Plan połączenia KCI S.A. (Spółki Przejmującej) oraz Gremi Media S.A. (Spółki Przejmowanej).
Rozwiązanie znaczącej umowy objęcia akcji nowej emisji, nabycie aktywów o znacznej wartości.
Informacja o możliwości odsunięcia procedury scalania akcji w czasie w związku z połączeniem Emitenta z Gremi Media S.A.
Podjęcie decyzji o połączeniu Spółki ze spółką Gremi Media S.A.