IV kwartał 2016 - Komunikaty

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA KCI S.A..
Uchwały NWZA KCI S.A. podjęte 31.12.2016 r.
NWZA KCI S.A. w Krakowie w dniu 31.12.2016 roku;
Planowane przekształcenie spółki zależnej – powtórne zawiadomienie;
Wykup obligacji serii K.
Zawarcie Aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży.
Wykup obligacji serii J.
Emisja obligacji serii M i N.
Zmiana warunków emisji obligacji serii L.
Planowane przekształcenie spółki zależnej
Powtórne zawiadomienie o zamiarze połączenia.
NWZA KCI S.A..
Zwołanie NWZA KCI S.A.. 
Przedstawienie planu połączenia do publicznej wiadomości.
Zawiadomienie dotyczące stanu posiadana akcji Spółki.
Połączenie Spółki zależnej.
Ustalenie jednolitej treści Statutu.
Rejestracja umorzenia udziałów własnych spółki zależnej Emitenta – Gremi Media sp. z o.o..
Korekta raportów okresowych za rok 2015.
Zakończenie procesu scalania akcji KCI S.A. w Krakowie. 
Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie przeprowadzenia procesu scalania akcji Spółki.
Plan połączenia KCI S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Gremi Sukces sp. z o.o. (jako Spółki
Przejmowanej).
Realizacja prac związanych z procedurą scalania akcji Spółki. 
Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie umorzenia akcji Spółki. 
Zamiar połączenia KCI S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Gremi Sukces sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej).
Złożenie wniosków do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu oraz do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o dokonanie scalenia akcji Spółki.
Umorzenie akcji Spółki.
Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie umorzenia akcji Spółki.
Złożenie wniosku o umorzenie akcji własnych.