2020 II kwartał - Komunikaty

Informacja o realizacji strategii inwestycyjnej spółki KCI SA / Spełnienie warunków zawarcia umowy
sprzedaży pakietu akcji Gremi Media S.A.
Informacja o rekomendacji Zarządu co do sposobu realizacji strategii inwestycyjnej spółki KCI SA
Korekta raportu bieżącego ESPI 13/2020 dot. Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. w Krakowie zwołanego na 12.06.2020 roku, podjętych po przerwie w dniu 22.06.2020
Korekta raportu bieżącego ESPI 12/2020
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. w Krakowie zwołanego na 12.06.2020 roku, podjęte po przerwie w dniu 22.06.2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu KCI S.A. zwołanym na dzień 21.06.2019 r.
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI SA oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 12.06.2020 r. _do ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia
Informacja o realizacji strategii inwestycyjnej spółki KCI SA / Zawarcie umowy sprzedaży pakietu akcji
Gremi Media S.A.
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Zarząd spółki KCI S.A. decyzji o rozpoczęciu
negocjacji z FBNK Finance S.à r.l. w Luksemburgu dotyczących warunków nabycia od KCI S.A. pakietu
akcji Gremi Media S.A.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna na 12 czerwca 2020 r.
Złożenie do KNF zawiadomienia o podejrzeniu dokonania manipulacji akcjami
Spółki
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na 12
czerwca 2020 r.
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego